Arc Publications logo

50 years at the cutting edge of poetry publishing

“A meeting point for poets of all latitudes”
— VĂ­ctor Rodríguez Núñez

Aidas Marcenas, from Six Lithuanian Poets

Į Albioną

Unei

Tik noriu pasakyt, kad pasiilgau.
Kad myliu nuolat, erzinuos retokai.
Prisimenu. Bandau įžvelgti šviesą,
kaip savyje — ir retsykiais pavyksta.
Du veidrodžiai viens kitą atspindėjo.
Mes iš tiesų beprotiškai panašūs.

Turėtumei nujausti, kaip keblu man,
kokia graži, kokia miela tu būtum,
save jaunoj mergaitėj atpažinti.
Įsivaizduoju, kad ir tau nelengva,
jei pastebi šį mūsų panašumą.
Ir komiška prašyti atleidimo.

Bet ką čia aš dabar. Tatanis mirė
prie Franko Zappos biusto. Pangus gyvas.
Nusenęs, smirda iš nasrų, bet mielas.
Sakyčiau — teroristas. Kartais mėgsta
paženklinti Valstijų ambasadą.
Tetukė vis dar kruta, Dievas mato.

Net nežinau, kas „Gustavą“ prisuko.
Mamanė veik išmoko slėpti skausmą
po šypsena. Jau sugeba įgelti.
Mama, girdėjau, tartum susilaužė,
nepamenu, gal koją, o gal ranką.
Artūras vėl kažką susižalojo.

O Donį tą, kuris „per amžius skirtas“,
atrodo, užvakar mačiau miestely
su apvaloka iš TV projekto.
Tad om tat sat, pasaulis nesustoja.
Kaip Robertas, sakykime, pirmasis?
Kas naujo tavo Anglijoje? Anglai?

To Albion

for Une

I just wanted to say that I miss you.
That I love you always, that I'm rarely upset.
I remember. I try to see the light as though it were
inside of me — and sometimes I succeed.
Two mirrors that are reflected back onto each other.
We really are incredibly alike.

You must realize how hard it is for me,
however beautiful, however lovely you might be,
to recognize you in a young girl,
well, I imagine it's not easy for you either,
if you too see how similar we are.
And it's comical to beg your forgiveness.

But what can I say. Tatan died
beside Frank Zappa's Memorial. Pangus is alive.
He's grown old, he stinks, but he's sweet.
I'd say, a terrorist. Sometimes he likes
to mark his territory at the US Embassy.
Auntie still gets around, God willing.

I don't even know who winds the clock now.
Nana has almost learned to hide her pain
beneath a smile. She knows how to sting.
Mama, I heard, has broken,
I can't remember, I think, her leg, or maybe her arm.
Artūras has hurt something again.

And Donis, remember the one who "was forever,"
well, I saw him the day before yesterday
in town with a hot woman from a TV show.
Therefore om tat sat, the world doesn't stop.
How is Robert, let's say, the first?
What's new in England? The English?