Arc Publications logo

50 years
at the cutting edge
of poetry publishing

Elies Barberà, from Six Catalan Poets

Cendres a les Cendres

arriben nous ídols. els flaixos de les càmeres. els aeroports. hem instal•lat els nous ídols sobre peanyes de plàstic. la funcionalitat, ja se sap. Jesucrist amb el 10 a l’esquena i rampes a les cames intenta la darrera incursió per la banda. mor el cristianisme a occident. minva la flama. lentament. una preclara agonia. salta l’alarma. els titulars de la premsa esportiva. hom encén espelmes de colors als peus dels nous ídols. hosanna! en solem tenir notícia per televisió. abatut, vaporós com un fantasma, Jesucrist abandona el camp de joc. s’apaguen els llums de l’estadi. el descrèdit. la vella samarreta xopa de suor, feta un manyoc, al terra del vestuari. exsangüe retorna al sepulcre d’on fa 20 segles havia ressuscitat. cristal•litza per fi cadàver. cendres a les cendres. ben mirat el cristianisme s’havia bastit sobre el cadàver de l’ídol.

Ashes to Ashes

new idols arrive, cameras flash, airports, we have erected the new idols on pedestals made of plastic, their usefulness, we know all about that. Jesus Christ with the 10 on the left and cramp in his legs attempts the final incursion on the side. christianity dies in the west. the flame dwindles. slowly. an illustrious agony. the alarm goes off. officials of the sporting press. a man lights coloured candles at the feet of new idols. hosanna! we generally hear news of this on television. beaten, cloudy as a ghost, Jesus Christ leaves the field of play. the lights in the stadium go out. disrepute. the old T-shirt wet with sweat, nothing but a bundle on the dressing-room floor. he goes, bloodless, back to the tomb from which 20 centuries ago he had risen. a corpse at last he crystallizes. ashes to ashes. when you look at it christianity had been built upon the corpse of the idol.