Arc Publications logo

50 years
at the cutting edge
of poetry publishing

Nothing More

List of Contents

Series Editor’s Note
Translator’s Preface
Introduction

“Stawia dwa znaki gwa?towne…” / “It makes two signs, vehement…”
Dom / The house
A przecie? zaci?ni?te tobie, powtórzone / Quite constricted for you, repeated once again
Pomówimy sobie o byleczym / We’ll prattle about any old thing
Wycinanka na dwoje / A cut-out fits two
Jestem ?e widz? ?e widz? ?e mijam / I am that I can see that I can see that I go by
Wycinanka na moje / This cut-out suits me
Tak nas dosta?o w trzy ?wiaty naraz… / So it got us in three worlds simultaneously…
Przesuwanka / Shifting rhyme
Zmówi? czego nie wiemy / Pray what we don’t know
Imi?? / Name?
“staraj si? ?adnie…” / “try doing it nicely…”
“pomy?l? co do dzi?…” / “I’ll have a think about today…”
“te dwie my stare dziewczynki kobiety…” / “these two us old girls women…”
“nasuwa si? ??ka…” / “what comes to mind is meadow…”
“tu dom przy domu…” / “here a house beside a house…”
“Boj? si? twoich coraz wi?kszych butów…” / “I am scared of your shoes growing bigger…”
“od kiedy jestem…” / “since the day I became…”
“nawet gdybym zd??y?a krzykn??…” / “even if I managed to quickly shout…”
“patrz? czekam s?ucham czekam…” / “I look and wait listen and wait…”
“lekko przysz?o lekko posz?o…” / “easy come easy go…”
“patrzona chodzona ?yta…” / “her: looked walked lived…”
“od czego…” / “where do who…”
“w jego ?miechu twoja twarz…” / “in his laughter your face…”
“dzi? jest to co mówi?e? b?dzie…” / “today is what you said would be…”
“nasze teraz pisane du?? liter?…” / “our now spelt with a capital letter…”
“przez któr? widzi…” / “thanks to her whom he can see…”
“na?o?enia…” / “overlaps…”
“z czego zrobi? gwiazd?…” / “how to make a star…”
“cisza…” / “silence…”
“Te zapisy…” / “These writings…”
“jest ciszy w pokoju…” / “the is of the silence in the room…”
“mo?e tylko nie ma komu powiedzie? siebie…” / “maybe she has no one to say herself to…”
“moje dziecko…” / “my child…”
“…nieba od ziemi…” / “…heaven from earth…”
“a ja w tym chodz?…” / “and I walk in this…”
“o mnie ze mn??…” / “of me together with me?…”
“obieram kartofle…” / “I peel potatoes…”
“najpr?dzej gubi? czasowniki…” / “I lose verbs quickest…”
“da?em ci r?ce…” / “I gave you hands…”
“ich ?wiecenie…” / “their glitter…”
“ci?gle ta sama nieopowiadalno??!…” / “yet again the same can’t-describe!…”
“park mówi? sam za siebie…” / “the park spoke for itself…”
“mamy siebie krótko…” / “we have each other briefly…”
“dok?adnie czo?o…” / “exactly the forehead…”
“kocham ci?…” / “I love you…”
“trzy sny…” / “the three dreams…”
“tyle wa?y…” / “that much weight…”
“wypad? ci pierwszy mleczny z?b…” / “your first milk tooth’s just fallen out…”
“…nieba od ziemi…” / “…heaven from earth…”
“przebudzenie…” / “awakening…”
“rozbierz si? z Krystyny…” / “strip yourself of Krystyna…”
“jestem do znikania…” / “I am for vanishing…”
“mieszkanie…”/ “dwelling…”
“pisz pisz…” / “write write on…”
“w zielono kulisto wysoko ostro…” / “into the green high spherical sharp…”
“jest rosn?ce drzewem…” / “the is growing into a tree…”
“?e jeste? w roz?o?ystym powietrzu…” / “that you are in the wide branching air…”
“drzewo tak drzewo…” / “the tree yes the tree…”
“próbowa?am siebie powiedzie?…” / “I tried to say myself…”
“mówi?c milcz?…” / “speaking I’m silent…”
“dró?ki w ogrodzie…” / “paths in the garden…”
“ach, to szukanie…” / “ah, this searching…”
“oddziel jasne od s?o?ca…” / “separate bright from the sun…”
“nie pomy?le? nic…” / “not to think nothing…”
“bli?ej tych co poszli…” / “closer to those who have gone…”
“w oczy temu…” / “into the eyes…”
“piasek…” / “sand…”
“rzeczowniki…” / “nouns…”
“mów!” / “speak!”
“Jestem…” / “I am…”

Biographical Notes